Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, gia đình chuyển từ Warsaw và điều hành một trang trại ở 34 Żytnia Street.

Trong năm 1925, mua một trang trại ở Skorosze (hiện nay là một quận của Ursus).

Họ có tám con – bảy con trai và một con gái.