Mở cửa thị trường và khả năng xuất khẩu thực vật ủng hộ sự phát triển của công ty.